Değerli müşterimiz,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” 07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

MHR Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi (“MHR Gayrimenkul” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz internet sitesinde yer alan iletişim formunun tarafınızca doldurulması sebebiyle elde edeceğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

1. KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar

KVKK’nın uygulanmasında;

 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Özel nitelikli kişisel veriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

ifade eder.

2. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. MHR Gayrimenkul işbu veri işleme faaliyeti kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel verinizi işlemeyecektir.

3. İşlenebilecek Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Bu kapsamda MHR Gayrimenkul olarak KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirttiğimiz Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz. MHR Gayrimenkul tarafından işlenen Kişisel Veriler aşağıdaki şekilde detaylandırılmaktadır:

İşlenebilecek Veri KategorisiKimlik
İşlenebilecek Kişisel Veriler Ad-Soyad
İşlenme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Talep ve şikayetlerin takibi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, başvuru yapanın / yaptıranın kimlik tespitinin yapılması.

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisiİletişim
İşlenebilecek Kişisel Veriler E-posta 
İşlenme Amaçları

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, 

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Talep / şikâyetlerin takibi, 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisi

Kimlik ve İletişim*

Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde kimlik ve iletişim verinizi işleyebilmekteyiz. 

İşlenebilecek Kişisel Veriler Ad-Soyad, E-posta 
İşlenme Amaçları

Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, 

Pazarlama faaliyeti ve buna yönelik analiz çalışmalarının yönetilmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi / kampanya / promosyon süreçlerinin yönetilmesi, 

Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki SebepleriAçık rızanızın varlığı halinde yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz işlenecektir.

 

İşlenebilecek Veri KategorisiMüşteri İşlem Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Müşteri talep ve iletisi
İşlenme Amaçları

Talep ve şikayetlerini ileten site ziyaretçilerimizin talep ve sorunlarının takibi ve tespiti,

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

İşlenme Hukuki Sebepleri

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

İşlenebilecek Veri Kategorisiİşlem Güvenliği Bilgileriniz
İşlenebilecek Kişisel Veriler IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri ve zorunlu çerezler vb.
İşlenme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

İşlenme Hukuki Sebepleri

Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,

Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması.

 

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi 

Kişisel Verilerinizi, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız. Kişisel Verilerinizi, internet sitemizde yer alan iletişim formu ile bizlerle iletişim kurmanız, müşteri memnuniyeti ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız

5. Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

MHR Gayrimenkul, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.

6. Kişisel Verilerinizi 3. kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarıyor Muyuz?

MHR Gayrimenkul olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini ve kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmadığını taahhüt etmekteyiz.

Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, Kişisel Verilerinizi, yurtiçinde işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş bağlantıları, İlgili Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği dahil resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar, bankalar, bağımsız denetim şirketleri, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalara aktarabilmekteyiz. 

7. İlgili Kişinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü Nasıldır?

i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

MHR Gayrimenkul bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme, 
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme, 
 • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

ii. Başvuru

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden info@mhrgayrimenkul.com.tr e-posta adresi aracılığıyla başvurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

MHR Gayrimenkul kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. 

MHR Gayrimenkul’a yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, MHR Gayrimenkul olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz. 

iii. Şikâyet

MHR Gayrimenkul’a yöneltmiş olduğunuz taleplerin MHR Gayrimenkul tarafından reddedilmesi, MHR Gayrimenkul tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz. 

iv. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan MHR Gayrimenkul ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen MHR Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

MERSİS NO: 0008 0778 1900 0011

Adres: İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower. No: 10-12 İç Kapı No: 2 Ataşehir / İstanbul

Telefon: 0 (216) 227 58 00

Faks:

E-posta: info@mhrgyo.com.tr

KEP Adresi: mhrgayrimenkul@hs03.kep.tr