Politikalar

Kar Dağıtım Politikası İlkeleri

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi, genel kurulda görüşülür. Kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı, ne şekilde ne zaman dağıtılacağı genel kurul toplantısında karara bağlanır. 

Yönetim kurulu, Şirket’in karlılık durumu, ilgili düzenlemeler ve Şirket stratejisi çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata göre, dağıtılabilir karın en az % 20’sini nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtabilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kar dağıtım işlemleri mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir. 

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının genel kurul toplantısını takiben en geç, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibari ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine genel kurul karar verir. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. 

Yönetim kurulu, genel kurula yukarıda belirlenen oranın altında kâr payı dağıtmayı veya kâr payı dağıtmamayı teklif ederse, bu teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kâr Payı Avansı” başlıklı 33. maddesine göre, “Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.”

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bu Politika’da belirtilen sınırlamalara tabi olmak üzere, Şirketimiz, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına SPKn’da, Kar Payı Tebliği’nde ve diğer sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve diğer ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek kaydıyla gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları genel kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçek kişilere ve kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine bağış ve yardımda bulunabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve/veya ayni yapılabilir.

Şirket, bu Politika’daki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1’in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1’ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır. 

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız. 

1. Amaç ve Kapsam

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) bilgilendirme politikası (“Politika”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ile Sermaye Piyasası Kurulunun (“SPK”) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (“Özel Durumlar Tebliği”), Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) (“Tebliğ”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Şirket yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde bulunmaktadır. Ana hedef, hissedarlar ve potansiyel yatırımcılar için Şirket’in değerini arttırmaktır.

Bu Politika’nın amacı, Şirket’in ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek, stratejisi ve hedefleri ile ilgili bilgi ve gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde başta yatırımcılar olmak üzere menfaat sahiplerinin bilgisine adil, eksiksiz, doğru, zamanında ve kolay anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamaktır. Bu Politika, Şirket’in tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Şirket’in sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda SPKn, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ile Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) düzenlemelerine uyar; SPK’nın zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bu Politika, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’nin 17’nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket’in internet sitesi (www.mhrgyo.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bu Politika, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yönetim kurulunca oluşturularak Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yönetim kurulu bu Politika’da değişiklik yapma yetkisini saklı tutar. Bu Politika’da yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun onayını takiben Şirket’in internet sitesinde (www.mhrgyo.com.tr) yayımlanır. Şirket’in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Şirket’in yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, yatırımcı ilişkileri bölümüne yöneltilmelidir.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, finansal tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (“TTSG”) gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

• Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,

• Periyodik olarak KAP’a iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,

• TTSG ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,

• Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,

• Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,

• Kurumsal internet sitesi, (www.mhrgyo.com.tr) bilgilendirmeleri,

• Telefon, elektronik posta, cep telefonu, faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

4. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket’in finansal tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesi’nin uygun görüşüyle yönetim kurulunun onayından geçirilir. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar yönetim kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP aracılığıyla kamuya açıklanır. Şirket’in internet sitesinde (www.mhrgyo.com.tr) yayınlanır. Geçmiş dönem finansal tabloları ve dipnotları ile hissedarların ihtiyaç duyabileceği bilgiler Şirket’in internet sitesinde (www.mhrgyo.com.tr) yer almaktadır.

5. Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları sermaye piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ve bu kapsamda yürürlükte olan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporları yönetim kurulunun onayından geçirilerek finansal tablolar ile birlikte KAP aracılığıyla kamuya açıklanır ve Şirket’in internet sitesinde (www.mhrgyo.com.tr) yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

6. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirket’in içsel bilgilerine ilişkin özel durum açıklamaları, Şirket’in yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp KAP’a iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Herhangi bir Şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal yatırımcı ilişkileri bölümüne bildirir. Bu durumda, yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP’a iletilir.

Şirket özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde, Şirket’in internet sitesinde (www.mhrgyo.com.tr) Türkçe olarak ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri genel olarak yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları, sadece yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve mali işler direktörü tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri, yatırımcı ilişkileri bölümüne yönlendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, idari sorumluluğu bulunan kişiler, (i) Şirket’in yönetim kurulu üyeleri ve (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket’in içsel bilgilerine düzenli erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bundan dolayı, idari karar vermeye yetkili olmayan kişiler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere sürekli ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yönetim kurulu üyelerine ilave olarak bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler genel müdür yardımcılarından oluşmaktadır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirdikleri tüm işlemler, işlemi yapanlar tarafından Özel Durumlar Tebliği’nde yazılı esaslar çerçevesinde kamuya açıklanır.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi Özel Durumlar Tebliği’nin 7’nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK’ya ve/veya BİST’e iletilmek üzere yazılı olarak muhafaza edilmektedir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste, Şirket’te mevcut olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye bildirilmiştir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncelleme yapılır.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapabilir. Bunun yerine Şirket, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe Şirket adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Piyasada yazılı, görsel veya işitsel medya organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Şirket prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından Şirket hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır. Bu bölüm, bu haber ve bilgilerin sermaye piyasası araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini yapar.

Gerekmesi halinde Şirket tarafından aynı zamanda Özel Durumlar Tebliği’nin 9’uncu maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Şirket, konuya ilişkin olarak almış olduğu bir açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu hallerde erteleme sebepleri kalkana kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınabilir.

Buna karşılık, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST’ ten doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket içsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler görevlerini ifa etmeleri veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi yönetim kurulu veya yönetim kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş üst düzey yöneticilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

12. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler 

Genel ilke olarak, Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır. Söz konusu içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede bulundukları hususunda bilgilendirilirler. Şirket, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan ya da bu bilgiyi Şirket nam ve hesabına kullanan, danışmanlık, çeviri hizmeti gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır. Şirket, ilgili mevzuat uyarınca içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek amacıyla her türlü tedbiri alır.

13. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Şirket gerekli gördüğü durumlarda analistlere, yatırımcılara, kreditörlere ve pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantıların önceden belirlenmiş bir takvim yılı olmayıp düzenleme sıklığı ihtiyaca göre belirlenir. Şirket’in uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve yatırım yapan kuruluşlar için Şirket’i diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, faks, analist sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır.

Şirket, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Şirket’in internet sitesinde (www.mhrgyo.com.tr) yayınlamaz. Şirket analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

14. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Şirket, Politika’ya uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP’ta açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerde önemli değişiklik varsa bu sayı sınırı aşılabilir ve gerekli açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili önemli değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla periyodik olarak kamuoyu bilgilendirilir.

15. Sessiz Dönem

Şirket, asimetrik bilgi dağılımını ve finansal tablolar ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla finansal tablolarda raporlanacak olan Şirketin faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu sermaye piyasası katılımcıları ile takvim yılının belirli dönemlerinde tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Şirket için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bitimini izleyen günden başlar ve finansal tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

Ayrıca, sessiz dönem içerisinde (sadece yıllık ve altı aylık hesap dönemleri için), içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirket’in sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

16. Piyasa Bozucu Eylemler

Yönetim kurulu, SPK’nın VI-101.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin piyasa bozucu eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmamaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

17. Şirket’in İnternet Sitesi (www.mhrgyo.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin tavsiye ettiği şekilde www.mhrgyo.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket’in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Politika; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ve ana hedefler doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Politika’nın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, Şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün Şirketimize kazandırılmasıdır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz.

Yönetim kurulu üyelerinin alacakları ücretler genel kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetim kurulu üyelerinin Şirket’e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, konaklama, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri sabit (baz) ücret sistemine dayanmaktadır:

Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak aylık bazda ve sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu tür ücretler, Şirket’in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir. Şirket; özellikle Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer üst düzey yöneticilerin ücretlerini belirlerken bu kişiler için Şirket’te üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve Şirket’in strateji ve politikalarına, performansına göre yıllık bazda bir ücret belirler. Şirket ayrıca istisnai olarak işçilerin bir bölümüne, tamamına ya da yalnızca yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine yönelik olarak sözleşmesel bir taahhüdün gereği olmaksızın teşvik amacıyla nakdi ya da ayni ödemeler yapabilir. Teşvik ödemeleri performansa dayalı düzenli olarak ödenen başarı primlerinden olmayıp Şirket çalışanlarının yürüttükleri işlerde ortaya koyduğu ekstra başarıyı ödüllendirmek ve başarıyı teşvik etmek amacıyla verilen bir takdir ödemesidir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için Şirket tarafından “yan haklar” sağlanmaktadır. Şirket’in sağladığı yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir. Bu paralelde, üst düzey yöneticilere sağlanan sağlık sigortası gibi diğer menfaatlerin yanı sıra Şirket aracı gibi menfaatler de sağlanabilmektedir.

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

ETİK İLKELERİMİZ

1. Dürüstlük ve Doğruluk 

MHR GYO, her türlü iş ve işlemlerinde, çalışanlar, üyeler, yatırımcılar, düzenleyici kuruluşlar, ortaklar, diğer paydaşlar ve kamu ile ilişkilerinde dürüstlük, doğruluk ve iyi niyet kurallarına uygun olarak hareket eder.  

MHR GYO çalışanları, dürüst bir davranış modeli çerçevesinde  iş ilişkisi içerisinde oldukları tüm taraflara karşı tam bir güven sağlar. İş hayatı içerisinde doğru davranış biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek Şirketimiz meslek etiğinin temel ilkelerindendir. Bütün çalışanlar çalışmalarının her cephesinde dürüstlük sergiler, kurdukları ilişkiler ve kurum dışındaki temasları samimi ve hakkaniyetli olur, yürütülen bütün faaliyetlerde güvene dayalı bir ortam sağlanması için gayret eder. 

2. Güvenilirlik  

MHR GYO, tüm hizmet ve işlemlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir. İşlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir. Tüm paydaşlarının her türlü olumsuzluğa karşı korunmasına ilişkin önlemler alır. Faaliyetlerinde zarar doğurabilecek risklerin ortadan kaldırılmasına, işlem güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. 

3. Eşitlik, Tarafsızlık ve Adalet

MHR GYO, çalışanlarının, eşit koşullar ve olanaklar içinde özgürce, eşit hak ve sorumluluk paylaşımı içinde, yaratıcı olarak iş görebilmesini, herkese temel eşit hak ve ödevler tanınmış olmasını, kişinin erdemlerini güvence altına alır. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz. Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaz. 

Yöneticiler, organizasyonda görevlerin, yükümlülüklerin, sorumlulukların eşit bir şekilde dağıtılmasından sorumludurlar. Yetkilerini, hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanır.   

Ancak adaletin yeterince sağlanamadığı durumlarda zarar gören ya da haksızlığa uğrayan çalışanlar düzeltici adaletin işletilmesini ister ve beklerler.

4. Gizlilik 

MHR GYO çalışanları, Şirkete ait kamuya açıklanmamış her türlü bilginin gizliliğini bilir ve bu bilgileri 3. kişilere aktarmaz, ticaretini yapmaz ve yapılmasına müsaade etmez. MHR GYO’ya ait mali ve ticari sırların, kamuya açıklanmamış bilgilerin, personel haklarının, personele ait özel ve gizli bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket eder, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak, iş gereği öğrenilen bilgileri ve kendisine verilen belgeleri, her ne amaçla olursa kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmaz.  

Çalışanlar gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri açıklamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanmaz, her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir menfaat sağlanmaz ve işten ayrıldıktan sonra bu edinilen bilgileri kullanmaz.

5. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 

MHR GYO görev, yetki ve sorumluluklar ile karar ve hizmet süreçlerinin önceden bilinebilir ve açık olmasını gözetir, üretilen karar, belge ve bilgilere ulaşılmasına fırsat verir, faaliyet ve denetim raporları ile ilgili açık, anlaşılır ve net biçimde bilgilendirme yapar. 

Şirket çalışanları, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar.  

6. Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu 

Yöneticiler, açıklama yapma ve bilgi verme zorunluluğunu ve hesap soranın ise hesap verenlerin yerine getirdikleri faaliyetler için açıklama bekleme hakkını gözetir. Hesap verebilirlik kapsamında raporlamaya önem verir, raporların düzenli aralıklarla periyodik olarak tekrarlanmasına özen gösterir, raporları muhatapların incelemesine açık tutar ve raporlamanın doğru ve güvenilir bilgi içermesi için gerekli hassasiyeti gösterir. 

Yöneticiler, Şirketin amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. Yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar. 

7. Çıkar Çatışması 

MHR GYO çalışanları, görevleri sırasında ve görevleri ile ilişkili olarak, kendileri, birinci derece kan ve kayın hısımları ve yakınları, arkadaşları ya da ilişkide bulundukları kişiler ya da kuruluşlar lehine sağlanabilecek olan her türlü menfaat ve kaçınılabilecek olan mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkar durumlarında görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra eder. 

MHR GYO çalışanları, çıkar çatışmasını takip ve tespit etmek, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atmak, çıkar çatışmasının farkına varıldığında durumu üstlerine bildirmek, çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden uzak durmak konularında şahsi sorumluluğa sahiptir. 

8. Amaç ve Misyona Bağlılık  

MHR GYO çalışanı, Şirket amaçlarına, stratejisine ve misyonuna uygun davranır. Toplumun ve paydaşların çıkarları, refahı ve Şirketin hizmet idealleri doğrultusunda hareket eder. 

9. Yeterlik

İş hayatında her gün sürekli gelişmeler olmaktadır. MHR GYO çalışanı, bu gelişmeleri takip etmek, kendini yenilemek, iş hayatına uyarlamak konusundaki mesleki etik ilkeleri benimser. Sahip olunan mesleki boyut, o işi yapmak konusunda kişiye toplum içerisinde “uzman”, ”yetkili” veya “yeterli kişi” gibi kimlikler kazandırır. Bir işi yapabilmek için diploma ya da herhangi bir belge almak, gerçekte o kişiye söz konusu işi yapabilme konusunda hak ve yetki verir. Bu nedenle çalışanların iyi bir eğitimden geçmiş olmaları gereklidir. Yeterlik aynı zamanda sorumluluk alabilme, inisiyatif kullanabilme davranışıdır. MHR GYO çalışanı yeterlik konusunda her zaman daha iyi bir noktayı hedefler. 

10. Mesleğe ve İşe Bağlılık

İşe ve mesleğe bağlılık kişinin işini sevmesine ve huzurlu bir ortamda çalışmasına katkıda bulunur. Bu da verimliliği artırır. MHR GYO çalışanı işini önemser ve en iyi şekilde yapmaya çalışır. 

11. Menfaat Sağlama ve Hediye Alma Yasağı  

MHR GYO çalışanı görevleri nedeniyle hizmet ve menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden doğrudan veya dolaylı yoldan, tarafsızlığını, performansını, kararlarını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan veya dolaylı olarak, Etik Komitesi tarafından belirlenen tutardaki hediye ölçüsünü aşan hediye kabul etmez.

12. Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması  

MHR GYO çalışanı, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar. Görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar.

13. Kaynakların Kullanımı ve Savurganlıktan Kaçınma 

MHR GYO çalışanı, bina ve taşıtları ile diğer Şirket malları ve kaynaklarını görevinin gerektirdiği amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar. İsraf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, Şirket kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar. 

14. Yetkili Makamlara Bildirim 

MHR GYO çalışanı, etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirir. Şirket yöneticileri, ihbarda bulunan kişinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar. Hukuken suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmemesi konusunda yöneticiler kesin tavır içinde olur. Emirlerin yasalara aykırılığının, üst yöneticilere hatırlatılması, yöneticinin yönetimde keyfiliğinin ortadan kaldırılması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması amaçlanır.

15. Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan 

MHR GYO çalışanı, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermez. 

16. Nezaket ve Saygı 

MHR GYO çalışanı, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve gerekli ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir. İlişkilerinde nezaket ve saygı sınırları çerçevesinde, profesyonel bir tutum sergiler. 

17. Medya ve Sosyal Medya Kullanımı 

MHR GYO çalışanı, medya ve sosyal medya kullanımında, kişi ve kurumların medya ortamlarında, profil hesaplarında ya da paylaşımlarında, kendi kimliğini ile ya da kimliğini gizlemek veya yanıltıcı kimlikler kullanmak suretiyle Şirketinin diğer kurumların ve kişilerin saygınlığına zarar vermez. 

18. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele 

MHR GYO çalışanı, rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemeler ile uluslararası diğer ilgili standartlara uyumu sağlar. Rüşvet, zimmet, kayırmacılık vb. yolsuzluklardan ve yolsuzluk şüphelerinden de kendilerini koruyacak önlemleri alır. 

19. Temsil İlkeleri ve Çalışma Ortamı 

MHR GYO çalışanı, Kamu önünde ve dinleyenlerin şirketimizi temsilen konuştuğunu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerini değil, sadece şirketin görüşlerini ifade eder.  Mesleğinin saygınlığına uygun şekilde MHR GYO’yu temsil ettiklerinin bilinci içinde olmalarını öngören iç düzenlemelere uyar. Şirket dışı ilişkilerinde de müşterilere, potansiyel müşterilere, hissedarlarımıza ve hizmet sunduğumuz topluluklara eşit seviyede saygı gösterir.  

MHR GYO, Çalışanların motivasyonunun artırılması ve daha iyi koşullarda hizmet sunabilmesi yönünde geliştirici önlemler alır, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlar. Başta psikolojik taciz (mobbing) dahil olmak üzere, her tür taciz eylemini önlemek için gereken tedbirleri alır. Söz konusu iddiaların varlığı halinde gerekli incelemeyi yapar. İnceleme sonucunda, psikolojik taciz (mobbing) eyleminin tespiti halinde, bunu giderecek önlemleri alır ve mevzuat dahilinde mümkün olan yaptırımları uygular.  

20. Suç Gelirlerinin Aklanması 

MHR GYO, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörün finansmanına yönelik maruz kalabileceği riskleri azaltılıp kontrol altında tutulmasını sağlar. 

MHR GYO çalışanları, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörün finansmanına yönelik alınan her türlü tedbirin MHR GYO’nun itibarına katkı sağlayacağının ve faaliyetlerimize değer katacağının bilinci ile hareket eder. 

21. Çevreye Saygı 

MHR GYO, doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden kaynaklanan atıklarımızın en az düzeye indirilmesi için çalışmalar yürütür. Çevre ile ilgili yasalara ve yönetmeliklere uyar. Çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlar. 

MHR GYO çalışanı, çevreye saygılı ve bilinçli bir tutum sergiler, çevreye ve toplum sağlığına zarar verecek davranışlardan kaçınır, mesleki faaliyetlerinde; çevrenin korunmasıyla ilgili sorumlu davranır, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak ve Şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, konuyla ilgili önerileri ve prosedürleri takip eder. 

SORUMLULUKLARIMIZ

1. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız 

MHR GYO çalışanı, müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışır. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşır. Müşterilerimizin gizli bilgilerini özenle korur. 

2. Birbirimize Karşı Sorumluluklarımız 

 MHR GYO çalışanı, ekip içerisinde sinerji yaratıldığında çok daha verimli çalışıldığını bilir, takım çalışmasına zarar verecek davranışlardan kaçınır. Diğer çalışanlarla olan ilişkilerinde empati kurar, nezaket ve saygı sınırları çerçevesinde davranır. Tüm birimlerin bir bütün olduğunu bilir, rekabet yaratmaz. Uzmanlık alanı ile ilgili sahip olduğu deneyimlerini diğer çalışanlar ile paylaşmanın MHR GYO’yu geliştireceğini bilir. Kendisinden daha deneyimsiz çalışanların ve yeni işe başlayan çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimine destek verir. Herhangi bir çalışma arkadaşına görev, yetki ve sorumluluğu ile bağdaşmayacak biçimde şahsi işlerimizi yaptırmaz. Ortak çalışma ve yaşama alanlarımızı temiz ve düzenli tutar, çalışma arkadaşlarının rahatsız olmamasına özen gösterir. Irk, cinsiyet, inanç, din, etnik köken, siyasi görüş, yaş, engellilik hali vb. konularda ayrılmaksızın bir ve eşit olduğunu bilir. Çalışma arkadaşlarının ayrımcılık ve tacize maruz kalmasına izin vermez. Kariyer konusunda ilerlemenin yetenek ve performansa dayandığını bilir, buna uygun davranır. İşyerinde duygusal tacize sebebiyet vermez. Tüm yazışmalarında genel nezaket kurallarına, profesyonel iş yaşamının gerekliliklerine, toplumsal normlara ve etik ilkelerimize uygun davranır.  

3. İşe Karşı Sorumluluklarımız 

MHR GYO çalışanı, kendi sorumluluğundaki işin kapsamı dâhilinde işinin gerektirdiği tüm gereksinimleri karşılayabilmek için, mesleki anlamda en yüksek seviyede çalışır. Ayrıca, verimli çalışarak; kendi hedeflerine, bağlı bulunduğu bölümün ve şirketin hedeflerine ve paydaş gereksinimlerini karşılamaya yönelik katkı sağlar. Görevlerini yerine getirirken, ilgili düzenleyiciler, (Sermaye Piyasası Kurulu, vb.) ve MHR GYO tarafından çıkarılmış tüm ilke ve yönetmeliklere uyar. Çalışma saatlerine uyum konusuna gereken özeni gösterir. Mesai saatleri içerisinde zorunlu olarak çalıştığımız yeri terk etmesi gerektiğinde, birlikte çalıştığı kişileri bilgilendirir ve yöneticilerinden izin alır. Her türlü gider ve harcamada daima Şirket yararını gözetir; fayda-maliyet ve tasarruf ilkelerine uyar. Farklı görevlendirmeler nedeniyle yaptığı harcamaları ve giderleri, Şirket prensipleri dahilinde doğru ve zamanında beyan eder. 

4. Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız 

MHR GYO, hissedarlarına değer yaratma hedefi doğrultusunda, kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynakların en verimli şekilde yönetilmesine önem verir. Kamuya ve hissedarlarımıza yapılan açıklamalarda şirketin mali tabloları, stratejileri, yatırımları ve risk profili ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi verir. Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları vb. kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler ilgili şirket içi yönetmeliklerle düzenlenir, çalışanlar görev verilmedikçe Şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunmaz.

5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız  

MHR GYO ve çalışanları, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınır, toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekler. 

6. MHR GYO Markasına ve İtibarına Karşı Sorumluluklar 

MHR GYO çalışanı, çalışmalarında ve davranışlarında MHR GYO markasının itibar kaybına sebebiyet vermez. Güven ve itibarı zedeleyici her türlü eylemden, yayınlardan özenle kaçınır. İtibarımıza çok önem verir, etik ilkeleri izler, her zaman ve her koşulda aldığı sorumlulukları yerine getirir. Çalışma arkadaşlarına, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve iletişim kurduğumuz diğer kişilere saygılı, doğru ve dürüst davranır. İşinin ve sonuçlarının sorumluluğunu alır.

7. Topluma Karşı Sorumluluklarımız  

MHR GYO çalışanı, demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması, sosyal sorumluluk işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması hususlarına önem verir.  İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder, sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde rol almaya çalışır. MHR GYO, çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda İş Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaşmalarına uygun hareket eder, tedarikçilerinin de söz konusu mevzuat kapsamında uyum içerisinde olmasını gözetir.

8. Yasal Sorumluluklarımız 

MHR GYO çalışanı, başta Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri olmak üzere çok sayıda yasa ve düzenlemelere tabi bir sektörde olduğumuzu, ilgili olduğumuz tüm kanun ve kurallara tam uyum sağlamamız gerektiğini bilir. Sahip olunan, toplanan, kullanılan, yönetilen kayıtların, bilgilerin, doğru ve tam olması gerektiğini; kontrolümüz altındaki bilgilerin, raporların, kayıtların bütünlüğünden ve saklanmasından sorumlu olduğumuzu bilir. Resmi mercilerle olan ilişkilerinde dürüstlük, hesap verebilirlik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği kontrol ve denetim amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesine özen gösterir. Tüm işlemleri, yasal ve iç mevzuata Şirket prensiplerine uygun, doğru ve eksiksiz gerçekleştirir. Belirlenmiş yetki ve limitler çerçevesinde hareket eder, yetkisini aşan işlemler için onay alır.  

İŞ ETİĞİ UYGULAMA VE ETİK KÜLTÜRÜN YERLEŞTİRİLMESİ 

Uygulama

MHR GYO çalışanları görevlerini yürütürken bu Yönetmelikte belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Her düzeydeki çalışan, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirilir. Bu ilkeler işe başlarken çalışana tebliğ edilir ve ekte yer alan “Etik Sözleşmesi” imzalatılarak personelin özlük dosyasına konur.

Etik İlkelerin ve Etik İlkelere ilişkin düzenlenecek eğitimlere tüm çalışanların ve işe yeni alınan çalışanların katılımı zorunludur. İlave eğitim gereksinimi/talepleri de İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. 

MHR GYO çalışanı, etik ilkelerinde yazılı olmayan bir durumla karşılaştığında, ilkelerin dayandığı özellikler ışığında davranır, emin olamadığı durumlar için ilgili birimlere danışır. 

Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler 

Bir hareket planına karar verirken yol gösterici olarak aşağıdaki soruların dikkate alınması gerekmektedir: 

Karar verirken kendine sor: 

Bu etkinlik/davranışımız yasalara, kurum içi politika ve prosedürlere uygun mu? 

Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Başkası yapsa rahatsız olur muyduk? 

Şirketimiz ve paydaşlarımız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa rahatsız olur mu? 

“Algılanacak gerçek”, “objektif gerçek” ile ne ölçüde örtüşüyor? Söz konusu durum medyaya nasıl yansırdı ve makul bir kişi ne düşünürdü? 

Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz bir şey mi yapmanız istendi? 

Şirketinizde veya iş ortaklarınızda potansiyel olarak yasalara aykırı veya iş yapma etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız? 

Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var? 

Şirketin temel değerlerine, ilkelerine, prosedür ve politikalarına aykırı mı?  

Profesyonel standartlara uygun mu? 

Kanunlara uygun mu? 

Davranışım kamuya açıklandığında uygunsuz veya meslek ahlâkına aykırı olarak değerlendirilir mi? 

Kararını gözden geçir: 

Sorumluluklarınızı belirleyin.

İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin.

Uygun şirket politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun.

Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün.

En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın.

Diğerlerine danışın.

Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin.

Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin. 

Şirket politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınıza emin olun.

Diğerlerine danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin.

Kararını uygula:

Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın.

Öğrendiklerinizi ve başarı hikayenizi diğerleriyle paylaşın.

MHR GYO ETİK HATTI

MHR GYO Etik İlkelerine aykırılık teşkil eden herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde etik@mhrgyo.com.tr etik ihbar hattına bildirimde bulunulur. 

Başvuru; Yazılı dilekçe, Elektronik posta,  Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılabilir. 

Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komitesi görevlendirilmiştir.   

Etik ilkelere aykırı davrandığı yolunda Etik Komitesine yapılan başvurular bu politikada düzenlenen etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları çerçevesinde incelenir. Bu komitelerin verdiği etik ilkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu konusundaki kararlar ilgili Şirket yetkilisine, hakkında başvuru yapılan çalışana ve başvuru sahibine bildirilir. Etik komitesinin kararları kamuoyuna duyurulmaz. 

Etik İlkelere aykırılık teşkil eden herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde etik ihbar hattına bildirim yapan kişilere, söz konusu bildirimleri nedeniyle karşı karşıya kalacakları hiçbir misilleme eylemi onaylanmaz. Etik İhbar Hattına yapılan bildirimlerin değerlendirme süreci gizlilik içerisinde yürütülür. 

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İnsana Saygı Yaklaşımı

İnsana saygıyı  ve insan haklarını yüksek önem düzeyinde benimsemek, çalışanlarımızın ilgili tüm mevzuatlarla sahip oldukları haklarına saygı göstermek ve bu haklarını korumak. Tüm çalışanlarımıza, yetenek ve becerilerini kullanabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri huzurlu bir çalışma ortamında, sağlıklı ve güvenli fiziksel çalışma koşulları sağlamak.

Eşitlik İlkesi

İşe alım, eğitim, kariyer planlaması, terfi, ücret yönetimi gibi insan kaynakları süreçleri ile iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, dil, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara dayalı hiçbir ayrım yapılmasına müsaade etmemek, fırsat eşitliği ve çeşitlilik ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sağlamak.

Eğitim ve Gelişim İmkanı

En büyük semayemiz ve en önemli değerimizin  çalışanlarımız olduğu bilinciyle insana yatırım yaklaşımını benimseyerek çalışanlarımıza  sürekli eğitim olanakları sunmak.

Sürekli gelişimlerini sağlayıp, potansiyellerini ortaya çıkarmalarına imkân tanıyarak, yetenek yönetimlerini desteklemek.

Çalışanların başarıları ve yetkinlikleri doğrultusunda kariyerlerini yöneterek, geleceğin yöneticilerini çalışanlarımız arasından seçmeyi amaç edinmek. 

Adil ve Güvenilir Ücret Yönetimi

Başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden, ödüllendiren, piyasa ve günün koşullarına uygun, adil ve güvenilir maaş ve diğer yan haklardan oluşan ücret yönetim sistemi uygulamak.

Çalışan Bağlılığı ve Aidiyeti

Personel anketi, öneri yarışması, yüksek performans ödülü, sadakat ödülü, özel gün uygulaması, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi Çalışanların işe bağlılıklarını artırıcı etkinlik ve faaliyetler ve kurum içi sosyal ortamın güçlendirilmesi ile çalışanların bağlılığını artırmak.

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İnsan Hakları ve Çalışan Hakları İlkeleri

İnsan haklarına saygı, MHR GYO’nun temel bir değeridir. 

MHR GYO, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi’in 10 ana İlkesinin ve OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkelerinin iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürünün bir parçası haline gelmesi, Şirketin ve iş paydaşlarının da bu ilkelere uymaları için çaba gösterir.

İlan edilmiş insan haklarını destekler ve bu haklara saygı duyar,

Insan hakları ihlallerinden kaçınır ve insan hakları üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilecek durumlara müdahale eder,

Kendi faaliyetleri çerçevesinde insan haklarına olumsuz etkilerde bulunmaktan veya bunlara yol açmaktan kaçınır ve böyle durumlarla karşılaştığında müdahale eder,

İnsan hakları ihlallerinin suç ortağı olmaz,

İnsan haklarına saygı göstermek için kamuoyuna açık bir politika taahhüdünde bulunur,

Çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü destekler,

Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına izin vermez,

Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına karşı çıkar,

İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığı yapmaz,

Çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları destekler,

Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verir,

Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını destekler,

Rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşır.

MHR GYO olarak bu ana ilkeler çervesinde; 

Çalışanın en yüksek verimle çalışmasını temin edecek iş ortamının sağlar,

Çalışanın maddi ve manevi haklarının korur ve geliştirir,

Çalışanın hizmet içi ve diğer eğitim vasıtalarıyla kendisini geliştirmesine imkân sağlar

Çalışanın terfiinde liyakat ve kariyer sisteminin esas alır,

Çalışanın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve bu sayede işyerini daha cazip hale getirebilmek için çaba sarf eder,

Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlar,

Çalışanlarımıza iyi bir kariyer planlaması yaparak, var olan potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlar,

Çalışanların kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından liderliğini göstermesi için fırsatlar sağlar,

Şeffaf ve açık bir yönetim politikası uygular,

İnsan kaynakları politikasını sürekli iyileştirip geliştirmeyi hedefler,

Her alanda çalışanlar arasında fırsat eşitliğini sağlar ve korur, 

İş Güvenliğini sağlamak için üretim araç ve gereçleri ile çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlar ve uygular,

İş Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için çalışır,

Irk, cinsiyet, ulusal köken, etnik köken, din, yaş, malüliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığı engeller,

İşe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştirir,

Yasal olarak 18 yaş altındaki bireyleri istihdam, zorla çalıştırma, borç esareti ve her türlü insan ticareti, cinsiyet ayrımı yasa dışı çocuk işçiliği, çocukların istismarı ve çalışanlara diğer her türlü kötü muamele veya sömürücü davranışları içeren zorla çalıştırmaya karşı durur ve tüm iş süreçlerini buna göre yürütür.

Ücret ve yan hak paketlerinde dünya, ülke ve sektör trendleri takip edilmekte olup, buna uygun bir ücret politikası uygulanır,

Çalışanların firmamız ile gurur duymasını sağlamak için verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar,

Çalışanların iş yaşam dengesinin korunduğu çalışma saatleri benimsenmiş olup, günlük ve haftalık çalışma saatleri, fazla mesai, molalar, hafta sonu ve yıllık ücretli izinleri düzenlerken yürürlükteki tüm yasa, toplu sözleşme ve yönetmeliklere uygun hareket edier, verimli çalışma desteklenir,

Sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda, çevreye ve topluma karşı duyduğumuz sorumluğun bilinci ile, yatırım projelerinin çevresel etkilerini gözetir,

Portföyünü oluşturan gayrimenkulleri, tüm doğal kaynakların verimli kullanımı gözetilerek inşa eder, 

Çevre konusundaki gereklilikleri takip eder, doğal kaynakları korumak, en verimli ve etkin biçimde kullanır, faaliyetleri sonucunda meydana gelen çevresel etkileri gözetecek şekilde faaliyetlerini yürütür,

Proje geliştirme çalışmaları sırasında ve sonrasında karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürür,

Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler ve diğer tüm paydaşları çevresel uygulamalar konusunda teşvik eder ve  paydaşlar dahil tüm toplumun çevre duyarlılığını artıracak ve farkındalık düzeyini yükseltecek çalışmalar yürütür,

Çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirerek, çevresel etkilerini uluslararası yönetim standartları çerçevesinde takip etmeye özen gösterir,

Çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Eşitlik, Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği İlkeleri

Eşitlik İlkesi, herkese adil davranılması, herkes için fırsat ve gelişim eşitliği demektir. Bu aynı zamanda organizasyonun geçmişteki tecrübeleri de kullanarak fırsat eşitliğinin önündeki tüm engelleri kaldırma eylemlerinin bütününe de denir. Eşitlik kariyer fırsatlarına ulaşımı ve çalışanların organizasyon içinde değerli hissetmeleri duygusunu da etkiler.

Çeşitlilik İlkesi, farklı insanların oluşturduğu grupların var olması, farklı kimlikler, farklı geçmişler, farklı düşünceler, beğeniler, deneyimler anlamına da gelir. Birinin kimliğinin çeşitliliği onun ırkı, cinsel kimliği, dini, milliyeti, vücut yapısı ve büyüklüğü, yaşı gibi özellikleri barındırabilir.

Kapsayıcılık İlkesi çeşitliliğin bir sonucu olmaktan çok çalışanların duyulmasını, görülmesini ve değerli hissetmelerini sağlayan bir kavramdır. Bu organizasyonda çalışanların korkmadan kendilerini ifade edebilme kültürü ile de doğrudan ilişkilidir. Kapsayıcılık aynı zamanda farklı düzende çalışan çalışanlara karşı esnekliği de içerir.

Fırsat Eşitliği, İşe alım, performans ölçme ve değerlendirme, kariyer yönetimi, terfi sistemi ve sunulan eğitim-gelişim programlarında tüm çalışanlara eşit fırsatlar sağlamayı ilke edinmektir.

Politik görüş, ırk ya da cinsiyet gibi etkenlerden oluşmaması beklenilen kariyer durumu, fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda yeteneklere göre şekillenir. Bu koşullar yardımıyla ortaya bireylerin sahip oldukları mevkilerin kendi becerileri ile belirlendiği (liyakata dayalı) bir meritokrasi durumu çıkar Eşitlik ilkesi, değerlerimiz ve hedeflerimizin merkezinde yer almaktadır. Amacımız, herkesin insan onuruna saygılı bir şekilde birlikte çalışabileceği açık, şeffaf ve kapsayıcı bir kültür oluşturarak insanların yetenek ve becerilerini tam olarak sergileyebilecekleri bir çalışma ortamı yaratmaktır. 

MHR GYO, birlikte çalıştığı insanların farklılıklarına değer verir, herkesin saygı gördüğü ve kendini ait hissettiği bir çalışma ortamı sunar. Fırsat eşitliğini tüm süreçlerinde gözeteceğini taahhüt eder; işe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararları; çalışanın niteliği, performansı,becerisi ve deneyimi temel alınarak gerçekleştirilir. Performans ve kurumsal başarıya katkının takdir edildiği bu sistemde kültürel çeşitlilik ve fırsat eşitliği teşvik edilir. İş gücünde farklı özelliklere sahip ve kendini organizasyona ait hisseden çalışanların varlığı şirketin iş hedeflerine ulaşması için esastır.

Çeşitliliğin olduğu bir işyeri ortamı, mevcut ve potansiyel çalışanlar açısından daha cazip ve kapsayıcı olacağından çalışan motivasyonunun, aidiyet duygusunun ve devamlılığının artacağına inanılmaktadır.

MHR GYO,  insanları ırkı, cinsiyeti, rengi, milliyeti veya milli kökeni, sınıfı, dini, yaşı, bedensel durumu, medeni hali, cinsel yönelimi veya toplumsal cinsiyet kimliği, siyasi görüşü ne olursa olsun yalnızca profesyonel kabiliyetlerine ve niteliklerine göre seçer, işe alır, yetiştirir ve destek verir. Özellikle, kadınların iş gücüne dahil edilmesi, güçlendirilmesi ve eşit işe eşit ücret politikası, Şirketimiz tarafından benimsenmiş temel bir yaklaşımdır. Kadınların her alanda güçlenmesi için, iş gücüne daha fazla ve eşit şartlarda katılabileceği bir ekosistem oluşturma hedefiyle, adil bir çalışma ortamı sağlayarak, liderlik pozisyonlarında daha fazla yer alması için çalışmalar yapılmakta ve hep daha iyisi hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu üye seçimi sürecinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere ilgili düzenlemelere ve şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümlere uyulur. Yönetim Kurulu aday belirleme sürecinde, bilgi, deneyim, yetkinlik ve yasal gereklilikler açısından aynı özelliklere sahip adaylar içerisinden, kadın adaylara öncelik verilmesi gözetilmekte olup, ilke olarak Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranının asgari %25 oranına ulaşmasıhedeflenmektedir. Yönetim Kurulu, bu hedefe ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır. Söz konusu hedef, gerektiği durumda tekrar gözden geçirilir.

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

4.Paydaş Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi İlkeleri 

Memnuniyet ve şikâyet yönetim sistemini kurgularken klasik  anlayış yerine kapsayıcı ve tamamlayıcı “paydaş memnuniyeti” anlayışını benimsemek ve gözetmek.

Sadece müşterilerimizin değil tüm paydaşlarımızın şikayeytlerini dikkate almak ve memnuniyeti paydaşlarımızın tamamı için üst seviyeye çıkarmak 

Şikayet Yönetim Sistemini, iç ve dış mevzuata uygun olarak tesis etmek,

Her şikayeti bir değer olarak görmek ve iyileştirme fırsatı olarak değerlendirmek,

Paydaşımızın; şikayet, talep ve önerilerini kolayca iletebileceği alt yapıyı oluşturmak ve bu kapsamdaki bilgileri kurumsal hafızanın oluşumu için kayıt altına almak, 

Her türlü geri bildirimi; şeffaflık, erişilebilirlik, objektiflik, gizlilik ve hesap verilebilirlik prensipleri doğrultusunda ele almak ve sonuçlandırmak,

Paydaş şikayetlerini empatik yaklaşımlarla değerlendirmek ve sonuç hakkında paydaşı tatmin seviyesinde bilgilendirmek.

Hızlı koordinasyon, doyurucu bilgi ve tatmin edici iletişim ile paydaş nezdinde itibar ve güven ortamı tesis etmek,

Şikayet Yönetim Sistemini periyodik olarak ölçmek, gözden geçirmek ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek, Yönetimin; bu kapsamdaki kararlılık, destek ve taahhüdünün devamlılığını şikayet yönetiminin her aşamasında hissettirmek.

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Tazminat Politikası İlkeleri

MHR GYO personeline ilişkin tazminat politikası, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri esas alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesine istinaden 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hükümleri çerçevesinde, kıdem tazminatına hak kazanılan hallerin ortaya çıkması halinde, personele veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına kıdem tazminatı ödenmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi çerçevesinde, belirsiz süreli iş sözleşmeleri yasal ihbar sürelerine uyulmaksızın Şirket tarafından sona erdirilen personele ihbar tazminatı ödenmektedir.

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı ve İlkeleri

MHR GYO, gelenekselleşmiş finansal hedeflerinin ötesine geçip, toplum ve çevre üzerindeki etkilerini öncelikli olarak düşünmekte, paydaşlarıyla olumlu ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmenin yollarını aramaktadır. Sosyal ve çevresel kaygılarını ticari faaliyetlerine ve paydaşlarıyla etkileşimlerine gönüllü olarak entegre etmiş ve daha iyi bir topluma ve daha temiz bir çevreye gönüllü olarak katkıda bulunma konusunda çalışmalar yapmaktadır.  

Şirketimiz, insana saygı, çevre ve topluma karşı sorumluluklarının bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi yönetim anlayışının öncelikli ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. İnsan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösterir.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’ne göre kurumsal sosyal sorumluluk, iş gücünün ve ailelerinin yanı sıra toplumun yaşam kalitesini iyileştirirken, iş dünyasının etik davranma ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunma taahhüdünün devam etmesidir. Ayrıca işletmelerin sürdürülebilirliği için gereklidir. Bu, işletmelerin sadece ekonomik sorumluluklara sahip olmasının yanı sıra, kuruluş içindeki ve dışındaki toplum üyelerine sosyal, çevresel ve etik sorumlulukları içeren sorumlulukları da beraberinde getirir. Dolayısıyla, kurumsal sosyal sorumluluğun temel fikri, işletmelerin toplum ve doğal çevre üzerindeki etkileri için, yasal uyum ve bireylerin yükümlülüğünün ötesinde bir sorumluluğu olmasıdır. 

Şirketimiz bu çerçevede Carroll’un Dört Boyutlu Piramidi modelini benimsemiş ve uygulamalarını 4 düzeyde boyutlandırmıştır.

A. Ekonomik sorumluluklar: Eknomik boyutta en temel amacımız müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak kar elde etmek ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirmektedir. Ekonomik sorumlulukları gözetmeden diğer sorumluluklarını yerine getirmesi mümkün olmadığından, temel sorumluluğumuz olarak belirlenmiştir. Şirketimiz karlılığı taahhüt etmeyi, güçlü, rekabetçi konumu ve yüksek seviyede çalışma verimliliğini korumayı hedefler.

B. Yasal Sorumluluklar: Düzenleyici otoriteler ve hukukun beklentileriyle tutarlı bir şekilde hareket etmeyi, çeşitli federal, eyalet ve yerel düzenlemelere uymayı, yasalara uygun ve yasal yükümlülüklerini yerine getiren kurumsal bir şirket olmayı hedefler.

C. Etik sorumluluklar: Toplumsal adetlerin ve etik normların beklentileri ile tutarlı olmayı, toplum tarafından benimsenen yeni veya gelişen etik / ahlaki normları tanımayı ve bunlara saygı göstermeyi, kurumsal hedeflere ulaşmak için etik normlardan ödün verilmesini önlemeyi, iyi yönetişim uygulamalarını, ahlaki veya etik olarak beklenenleri karşılamayı, bütünlüğün ve etik davranışların gözetilmesinde yasalara ve düzenlemelere uymanın ötesine geçmeyi hedefler.

D. Gönüllülük: En tepedeki bu sorumluluk, kar etmek, yasalara uymak, toplumca kabul edilmek için değil, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve insanların yaşam kalitesini artırmak, içinde bulunduğu topluma ve dünyaya katkı sağlamak için gönüllü faaliyetlerde bulunmayı hedefler.

Şekil 1. Caroll’ın Sosyal Sorumluluk Piramidi 

Kaynak: Archie B. Carroll (1991).

Bu kapsamda Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda temel ilkelerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Çevreye Karşı Sorumluluk

• Su ve hava kirliliğini ortadan kaldıracak çalışmalar yürütmek,

• Ürünlerinde dönüşebilirliği gözetmek

• Çevre ve insan sağlığını koruyan üretim teknikleri kullanmak,

• Doğal kaynakları sağduyulu şekilde kullanmak,

• Geri dönüşüm teknikleri kullanmak

• Ağaç dikimi gibi gönüllü faaliyetler gerçekleştirilmek,

• Çalışanlarını çevre sorunları hakkında eğitmek ve motive etmek,

• Atık üretimi asgari düzeye indirecek çalışmalar gerçekleştirmek

.Düzenleyici Otoritelere Karşı Sorumluluk

• Kamu kurumlarıyla ortak projeler gerçekleştirmek,

• Devletin ulaşamadığı noktalara eğitim, sağlık gibi sosyal konular hakkında destek vermek,

• Kamusal alanlara destek vermek,

• Devletin tüm yasalarına uymak,

• Yolsuzluktan kaçınmak,

• Vergilerini düzenli olarak ödemek,

• Şeffaf şekilde raporlamalar yapmak,

• Devletin denetim mekanizmalarıyla iş birliği içerisinde çalışmak.

Topluma Karşı Sorumluluk

• Ekonomik nedenlerle eğitim alamayan kesimlerin eğitim ihtiyacına destek vermek,

• Topluma fayda sağlamak için çalışan derneklere veya sivil toplum kuruluşlarına bina ve ekipman yardımı yapmak; çalışanlarının bu kuruluşlarda mesai saatleri dahilinde gönüllü olarak çalışmasına veya uzmanlıklarını paylaşmasına destek vermek,

• İhtiyacı olan kesimlere ürün veya hizmetlerini bağışlamak ve ulaştırmak,

• Kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sağlamak,

• İş çevresinin fiziki alt yapısına katkı sağlamak,

• Topluma yardım amaçlı vakıflar kurmak,

• Kadın ve çocuk iş gücünün sömürülmesine engel olmak.

Hissedarlara ve yatırımcılara karşı sorumluluk

• Güçlü bir finansal yapı, yüksek itibar, sürdürülebilirlik ve yüksek karlılık hedeflerini gözetmek

• Alınan kararlarda hissedarların ve yatırımcıların ekonomik çıkarlarını koruyacak adımlar atmak,

• Kar sağlayarak veya imajı güçlendiren projeler geliştirerek Şirketin hisse değerini artırmak,

• Hissedarların Şirketle ilgili talep ettiği kamuya açık bilgilere erişimini sağlamak,

• Hesapları yanlış veya eksik bilgi içermeyecek biçimde tutma, doğru bilgileri şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde raporlamak.

Yöneticilere ve Çalışanlara Karşı Sorumluluk

• Adil bir ücret sistemi oluşturmak,

• Adil bir işe alma ve terfi sistemi oluşturmak,

• Cinsiyet, etnik köken vb. nedenlerden dolayı ayrım yapmamak,

• İnsan kaynağının işe adaptasyonuna destek olmak,

• İnsan kaynağının kişisel eğitimine, kariyerine odaklanmasına imkân tanımak,

• Çalışma saatleri ve asgari ücretle ilgili yasalara uymak,

• İnsan kaynağının özlük haklarına saygılı olmak,

• İnsan kaynağının yenilikçi fikirlerini kolaylıkla paylaşabileceği özgürlükçü bir ortam sunmak,

• İnsan kaynağının örgütlenme veya sendikalaşma faaliyetlerine destek olma, grev yapma hakkına engel olmamak,

• İnsan kaynağının özel hayatına ve gizliliğine saygı duymak,

• İnsan kaynağına mobing yapmamak,

• İnsan kaynağının organizasyonla ilgili kararlara katılımına destek olmak,

• İnsan kaynağına kendilerini geliştirecek veya özel hayatlarına ayırabilecekleri zaman bırakmak,

• İnsan kaynağının iş kazalarına veya meslek hastalıklarına yakalanmaması için sağlıklı, güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayacak çevre koşulları yaratmak,

• Çocuk işçi çalıştırmamak,

• İnsan kaynağını örgütte isteği dışında tutarak zorla çalıştırmamak,

• İnsan kaynağına işe gidiş gelişte servis vb. kolaylıklar sağlamak,

• İnsan kaynağı için çalışmaktan onur ve gurur duydukları bir organizasyon yaratmak.

Müşteriye Karşı Sorumluluk

• Tüketicinin haklarını koruyan politikalar benimsenmek

• Müşteri şikâyetlerini ciddiye almak,

• Satış sonrası garanti hizmetleri sağlamak,

• Hijyenik koşullarda, tüketiciye zarar vermeyecek ürün veya hizmet anlayışını gözetmek,

• Tüketiciyi kandırıp aldatmayacak bilgiler kullanılmak,

• Kalitesi yüksek olan uygun fiyatlı ürün veya hizmetler sunmak,

• Tüketicinin tercihlerine uygun ürün veya hizmetler üretilmek,

• Sağlığa uygun ve güvenilir ürün veya hizmetler üretmek.

Rakiplere Karşı Sorumluluk

• Haksız rekabet oluşturacak girişimlerde bulunmamak, adil olmak,

• Rakiplerini küçük düşürecek, karalayacak davranışlar sergilememek,

• Etik olmayan fiyatlandırma ve reklam politikaları izlememek,

• Tekel oluşturacak şekilde kendi aralarında anlaşarak diğer rakipleri yok etmeye çalışmamak,

• Örnek uygulamalar geliştirmek ve bunları rakipleriyle paylaşmak; birlikte topluma fayda sağlayacak projeler geliştirmek,

• Fikri ve sınai haklarına saygı duymak, casusluk yoluyla bilgilerini ve teknolojilerini çalmamak.

Tedarikçilere Karşı Sorumluluk

• Tedarikçileriyle etik maddeler içeren adaletli anlaşmalar yapmak,

• Mali güçlerini kullanarak fiyat üzerinde baskı kurmadan, adil fiyat politikaları izlemek,

• Tekel anlaşmaları yaparak tedarikçileri zor durumda bırakmamak,

• Tedarik edilen ham madde için söz verilen ücreti zamanında ödemek,

• Tedarikçileriyle bilgi paylaşmak ve ortaklaşa çalışma süreçleri oluşturmak.

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Menfaat Sahiplerinin Yönetim Organlarına Katılımına ve Bilgilendirilmesine İlişkin Politika İlkeleri

Şirketimizin menfaat sahipleri; pay sahiplerimiz, yatırımcılarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar, finans kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıdır. 

Pay sahiplerimiz, genel kurul toplantısına katılmak suretiyle yönetime katılma haklarını kullanırlar. Ayrıca Şirketimiz bilgilendirme politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile belirlenen iletişim araçları ile sürekli bilgilendirilir. Pay sahiplerimiz ve diğer menfaat sahiplerinin görüş, öneri ve taleplerinin Şirketimiz yönetimine iletilmesi hususunda gerekli mekanizmalar kurulmuştur.

Çalışanların yönetime katılımı, bilgilendirme ve danışma olarak iki ana başlık altında düzenlenmiştir. 

Şirketimiz, faaliyetleri ile ilgili olarak çalışanlarını dönemsel yapılan toplantılar ile bilgilendirir. Şirketin ana faaliyet konusu işlemleri ile iç düzenlemeleri konusunda planlama ve uygulama aşamalarında çalışanlarının görüşüne başvurabilir. Şirketin strateji ve hedefleri performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemleri ve Şirket bünyesinde yapılan toplantılar ile belirlenir.

Şirket çalışanlarının yönetime katılması amacı ile çalışanların kendi aralarında seçim usulü belirlediği  “Çalışan Temsilcisi” aracılığı ile çalışanlardan gelen öneri, şikayet ve fikirlerin üst yönetime aktarılması sağlanmaktadır. 

Müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları ve çeşitli toplum kuruluşları ile münferit veya toplu görüşmeler yapılmakta, bu görüşmelerde ortaya çıkan öneriler de değerlendirilmektedir. Ayrıca Etik Hattı sayesinde menfaat sahiplerinin gördüğü uygunsuzlukların doğrudan üst yönetime iletebileceği bir iletişim kanalı da bulunmaktadır.

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği İlkeleri

Yürürlükte bulunan tüm yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirmek,

Tüm paydaşlarımızı sağlık ve güvenlik konusunda bilinçlendirmek, farkındalıklarını artırmak ve eğitimle desteklemek, 

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma kültürü oluşturmak ve bunun için gerekli kaynakları sağlamak,

Çalışanların fiziksel, psikolojik ve sosyal refahını koruyan güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için ideal olan her türlü önlemi almak, 

Risk analizlerine göre tüm gerekli kişisel koruyucu ekipmanları sağlamak,

Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve yüklenici firma çalışanlarını iş güvenliği koruyucu malzemelerini kullanmaya teşvik etmek,

Can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan yangın, yaralanma ve hastalık gibi tehlikelere karşı tüm tedbirleri almak ve bu konuyla ilgili yürütülen çalışmaların uygulanabilirliğini denetlemek, gerekli güncellemeleri yapmak,

Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almak,

Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ‘’Sıfır İş Kazası’’ ilkesi ile çalışarak işyerinde iş kazası ya da meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri, etkin bir risk değerlendirme çalışması ile tehlike ve riskleri önceden tespit edip, ortadan kaldırmayı veya azaltmak, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmak,

İş sağlığı ve güvenliği konularında en iyi uygulamaları belirleyerek tüm alanlarda kullanmak,

İş sağlığı ve güvenliği  konusundaki ihtiyaç ve beklentileri tespit etmek için çalışanlarla görüşmeler yapmak,

Yüklenici firmaların İş sağlığı ve güvenliği  performanslarını takip etmek ve iyileştirmek,

Organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi temel almak.

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Güvenliği İlkeleri 

Bilgi Güvenlik Sistemini, iç ve dış mevzuata uygun olarak tesis etmek, 

Bilginin gizliliği ile bütünlüğünü korumak, yetki verilen kullanıcıların erişimine hazır bulundurmak,

Uygun eğitim, etkin iletişim ve doğru raporlama ile kurum refleksini geliştirmek,

Sistematik bilgi mimarisi tesis ederek, bilginin efektif olarak kullanımını sağlamak, 

Bilgi Güvenlik Sistemini ve bilgi varlıklarını korumak ve iş sürekliliğini tesis etmek,

Rol ve sorumlukları görevler ayrılığı ilkesine göre belirleyerek, çıkar çatışmalarına ve suiistimallere meydan vermemek, 

Bilgi Güvenlik Sistemini periyodik olarak gözden geçirmek, etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmek,

Yönetimin bu kapsamdaki kararlılık, destek ve taahhüdünün devamlılığını Bilgi Güvenliği Yönetiminin her aşamasında devam ettirmek.

Politikanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.